LisstilAktivitetSamhällePappaindexValspecialOpinion
     

Därför en PappaManual
Det händer inte mig
Pappan och samhället
Att bli pappa
Att vara en pappa
Pappapärmen
Bevisa din medverkan
Din pappaledighet
Bli berövad sin roll
Vårdnadstvisten
Därför vinner mamman
Några ord om feminism

P A S - Parental Alienation Syndrome
Juridisk hjälp eller inte
Vad säger lagen
Vårdnadstvistmodell
vanliga minor och fällor
Om förlusten är ett faktum
Att bli en vinnare
Vårdnadsutredning


Dokument
Blandade frågor och svar
Hjälp och stöd
Om PappaManualen
Kontakta oss
Sista ordet...

FÖRDJUPNING INOM ÄMNET

FN-konventionen för
"mänskliga rättigheter"

FN-ALLMÄNA FÖRKLARING
"60 års utgåva"

EU Mänskliga rättigheter
SFS 1994:1219

UD Mänskliga rättigheter
Sverige i spetsen... *hm*

DISKRIMINERINGSLAG
SFS 2008:567Vi vill gärna inbilla oss att allt hopp är ute, ingen vill se eller lyssna. Ingen vill peta på den bittra verklighet som vi genomlider. Vänner och bekanta klappar på axeln och säger "synd", ingen vill förstå frustrationen. Och en efter en kommer de sluta att vilja lyssna på ditt mantra om din oskuld och den maktlöshet som du nu tvingas uthärda... Allt välsignat i rättens namn!
- Du är oskyldig men INGEN vill lyssna!?

Att få straff INNAN dom ens fallit är både kränkande och olagligt!

- Pappamanualen ger dig fakta och motivation, vi ger dig verktygen som gör att du kan bita riktigt hårt tillbaka. Om inte annat för att kräva din rätt till "rättvis" och jämställd behandling i rättssak och kompensation för onödigt psykisk lidande.

- Och vist känns skönt att kunna säga att du gjort allt för dina barn?

Låt oss ställa de rätta frågorna:

 • Har jag varit ärlig och saklig i mitt uppträdande?
 • Är jag ärlig i mina avsikter att vara pappa?
 • Är jag beredd att försvara min rätt som pappa och familj?
 • Är jag beredd att försvara mina barns rätt till sin pappa?

Fördjupning i ämnet, läs även RO´s hemsida:

NEXT LEVEL - NÄSTA NIVÅ

Det första vi måste klargöra är att i fortsättningen handlar det inte längre om din motpart. Din motpart är numera degraderad till statist.
Även om motparten är roten till vårdnadstvisten så är det den myndighet/instans som står bakom beslut som bär ansvaret för de omständigheter som det medför. Handling - konsekvens.

Helt iskallt iklär du dig rollen som betraktare av din "process" och säger med ödmjuk, men bestämd röst - Det har nog blivit lite fel!

Detta kapitel handlar om "Mänskliga rättigheter" och Jämställdhet och vad innebörden av myndighetens utövande och vad de är skyldiga att upprätthålla. Annars bryter dessa mot Internationella och Nationella lagar som rent konkret innebär:

DISKRIMINERING och JUSTITIEBROTT.


Sverige - Ett föregångsland?
Sverige vill vara ett föregångsland och går i spetsen avseende jämställdhet och mänskliga rättigheter mot vår omvärld. Ett uttalande från UD uttalar denna strategi inför ordförandeskapet 2009. - Dags att leva upp till sitt goda rykte?

TIll Mänskliga rättigheter från Regeringskansliet


Att kunna motivera VARFÖR och peka på "brott mot lag" kommer vara mycket viktigt för att du skall få gehör för din anmälan och yrkande på både upprättelse och skadestånd. För att du skall förstå dess styrka så skall vi ställa några frågor:

 • Har du personligen farit illa genom rättens beslut?
  (Psykiskt lidande, sömnbrist, depression, ångest etc.)
 • Har barnen fått reglerat umgänge med dig?
  (Reglerat till en helg i månaden, trots att du kan ta barnen mer?)
 • Har barnen uppvisat en försämring sedan de fick mindre umgänge med dig? (Dokumenterat att de mår dåligt?)
 • Har rätten, trots brist på bevis, beslutat att du skall ha mindre umgänge? (Intermistiskt eller via domslut?)
 • Har rätten angivit avstånd och resväg som motivation?
  (Påstående om att barnen far illa av resvägen?)
Då bryter de mot lagen om jämställdhet och mänskliga rättigheter!

Sedan 1995 är Europakonventionen svensk lag, lagen (SFS 1994:1219)

Den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och gör det praktiskt taget till ett lagbrott VARJE GÅNG de tvingar bort barnen från sin pappa.

Hur många av alla 150 000 pappor tror du valt bort sina barn frivilligt?


HUR GÖR MAN?

Vi skall börja med att separera från jämställdhet (mänskliga rättigheter) och dirket maktmissbruk (lagbrott) av den anledning att de är två oberoende organ, båda lyder direkt under riksdagen och är oberoende myndigheter med uppgift att bevaka att våra lagar efterlevs inom sitt område. Dessvärre så finns det egentligen ingen konrollerande myndighet över dessa, så som "polisen"

- Bättre två fåglar i handen , än en, eller tio i skogen...

 


Till EuropaDomstolen

EUROPADOMSTOLEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Citerat från deras Sveriges Domstolars hemsida:
Sedan 1995 är Europakonventionen svensk lag, lagen (SFS 1994:1219) om den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och är på så sätt integrerad i vår rättsordning.

Om en enskild anser att staten har kränkt hans eller hennes rättigheter enligt Europakonventionen är det i första hand svenska domstolar eller myndigheter som ska pröva om en kränkning har ägt rum. Klaganden måste i de flesta fall ha fört sin sak ända till den högsta instansen, normalt Högsta domstolen, Regeringsrätten eller regeringen, innan denne kan gå vidare med ett klagomål till Europadomstolen i Strasbourg.

Europadomstolen kan inte upphäva en svensk domstols dom

Om ett klagomål tas upp av Europadomstolen prövar och fastställer denna domstol om en kränkning har ägt rum eller ej. Europadomstolen kan också döma ut ett skadestånd till klaganden. Europadomstolen är dock ingen överinstans till nationella domstolar och myndigheter och kan därför inte upphäva en dom eller ett beslut som fattats av en nationell myndighet eller domstol. 

Domstolens domar är bindande för den berörda staten. Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna tillämpas alltså av svenska domstolar och myndigheter, men Europadomstolen har högsta tolkningsrätt.

LITE VISHETENS ORD :

 • Nöj dig aldrig med ett beslut fattat på bristande grunder som inskränker på din rätt som person i lagens mening.
 • Överklagan kan ske redan från första muntliga förhandlingen.
 • Överklaga varje beslut som strider mot din och dina barns mänskliga rättigheter. (Du kämpar för jämställdhet & barnen.)
 • Var inte rätt för att peka på vilken "artikel" eller lag rätten brutit mot.
 • Du behöver inte använda juridiskt stöd, eftersom du har rätt som person att i lag och skydd blir respekterad och hörd.
 • Använda både DO och JO så du får tyngd bakom ditt missförhållande och avsikt att få upprättelse och rättvisa.

 


Några ord om:

DO - Diskrimineringsombudsmannen (www.do.se)

- ÄR INTE EN INSTANS SOM KAN HJÄLPA DIG SOM PAPPA!!!

Citerat från deras hemsida:
"Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder."

Letar du på denna sida så kommer du snabbt märka att DO följer direktiv som står över både domstolar och sociala myndigheter. Den gömmer sig bakom fasaden om "jämställdhet" och skall skydda individer från just kränkande särbehandling.
Detta gäller dock INTE vårdnadstvister, eller socialutredningar och man kan undra varför?

Citerat från deras hemsida:
" Du har rätt att inte bli diskriminerad inom ett flertal samhällsområden. Det regleras i diskrimineringslagen..."

Dessa ord visar hur utsatta vi män är, när vi inte enns har en lagbok som skyddar individen från juridisk slakt.

DO tjänar således endast som ett utrpressningsverktyg till områden där kvinnans anser sig bli orättvist behandlad.

VAD KAN DO GÖRA?
DOs huvudsakliga uppgift är att se till att diskrimineringslagen följs och omfattar i huvudsak arbetslivet, skola och andra samhällsområden än just där pappor blir som mest utsatta.

Man kan fråga sig, varför man inte kan vända sig till DO då det begås brott mot FN konventionen om mänskliga rättigheter, eller FN barnkonvention avseende kränkningar i just integritet, familj, frihet och barn.

Med andra ord så har vi bara ett sista alternativ...


Till J O
JO - Justitieombudsmännen
(www.jo.se)

Citerat från deras hemsida:
"JO ska kontrollera att domstolarna och de statliga och kommunala myndigheterna följer våra lagar. Det gör man genom att arbeta med anmälningar som allmänheten skickar till JO. Justitieombudsmännen åker också ut till olika domstolar och myndigheter för att kontrollera hur de arbetar. Ombudsmännen kan också själva bestämma att de ska ta upp en fråga som verkar intressant att undersöka. En JO har kanske läst något i tidningen eller sett något på TV som han eller hon tycker att man ska titta närmare på."

Vilka kan man klaga på?

 • statliga myndigheter (inklusive domstolar)
 • kommunala och landstingskommunala myndigheter
 • tjänstemän vid statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter
 • andra som är anförtrodda myndighetsutövning (myndighetsutövning innebär en myndighets utövande av rätt att bestämma om en förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller något annat jämförbart förhållande)

KÄNNER DU SYNONYM MED NEDAN SITUATION?

 • Har din motpart inte konkret kunnat bevisa att du är olämplig som vådnadshavare och ändå har du blivit berövad detta?
  = Lagbrott ?
 • Har din motpart fått nästan allt umgänge, trots att du sagt att du kan ta barnen lika mycket?
  = Lagbrott ?
 • Har rätten angivit som motivation att avståndet är huvudorsaken till reglerat umgänge?
  = Lagbrott ?
 • Har rätten tagit bort ditt umgänge helt i väntan på "utredning", trots att barnen utryckt att de vill umgås med dig?
  = Lagbrott !?
 • Har rätten gått på din motparts linje utan att de saknar saklig grund för sitt beslut?
  = Lagbrott ?

VAD KAN JO GÖRA?
JOs huvudsakliga uppgift är att se till att lagen följs.
JO tar emot och utreder anmälningar om de föreligger brott mot lagen sk. justitsiebrott. JO kan inte påverka beslutet, men utfärda skadestånd och kräva upprättelse men viktigast av allt - Med ökad närvaro och fokus på din process så får du en rättvisare chans till vad som verkligen är bäst för dina barn.


KONSEKVENS AV ATT "KLAGA"?

Alla former av anmälan som sker till DO eller JO ger dig skydd mot represalier. Detta innebär att dessa får inte "bestraffa" dig för att du gjort en anmälan. Däremot så kan du få stämpel "rättshaverist" och i dessa kretsar betyder det att du är en "pain-in-the-as" och således ett problem mot rättsordningen.

- Om detta sker skall du direkt anmäla detta igen!


ATT GÖRA EN ANMÄLAN.

Hur gör man en anmälan?

 • En anmälan skall alltid vara skriftlig
 • En anmälan kan göras per brev
 • En anmälan kan göras per fax
 • En anmälan kan göras via e-post
 • En anmälan kan vara fritt formulerad eller kan skrivas på blankett som DO eller JO har. du finner dessa på respektive hemsida.

Vad bör en anmälan innehålla för information?

 • Vem klagomålet riktar sig mot, dvs. vilken myndighet och/eller tjänsteman som har agerat felaktigt
 • En kort beskrivning av ärendet eller händelseförloppet
 • Det agerande som klaganden anser vara felaktigt
 • När händelsen inträffade
 • Eventuellt diarie- eller ärendenummer hos myndigheten
 • Motivering till att klaganden anser att myndigheten och/eller tjänstemannen har agerat felaktigt
 • Klagandens namn, adress och eventuellt telefonnummer
 • Bifoga gärna kopior av handlingar som är av betydelse för att visa att myndigheten och/eller tjänstemannen har agerat felaktigt
 • En skriftlig anmälan bör undertecknas

NÅGRA VISHETSORD PÅ VÄGEN

 • Börja med att gå in på DO:s och JO:s hemsida och studera deras unika information avseende blankett och förfarande.
 • Nöj dig inte med att bara skicka in ett brev, utan be om att få ett möte. Personlig kontakt ger alltid bättre effekt än att bara vara ett litet textstycke. Tänk på att det är dig och dina barn det handlar om.
 • Studera de lagar som finns på pappamanualen så att du skriver ditt brev rörande omständigheter i linje med de lagbrott som skett.
  (Se nedan "brev till JO" som exempel.)
 • Var ödmjuk i dina formuleringar så det inte kan betraktas som ett påhopp eller onödig provokation. Du vill garanterat inte provocera, bara få någon att lyssna till sunt förnuft, ödmjukhet och rättvisa .
 • Bifogar information som innehåller konkret fall och dom.
 • Begär inte mer än "delad vårdnad" och "50% umgänge", om du inte kan styrka att det är nödvändigt för "barnens bästa".
 • Begär alltid skadestånd för sveda och värk om tid har förflutit.
 • Var beredd på att du kommer att hamna i facket "rättshaverist" och bli utpekad som en person som bara vill vålla rättslig skada.
  Om så blir fallet så ta det med en nypa salt. Klart att man upplevs som jobbig men du har faktiskt rätt till att "rätt skall vara rätt".


- EXEMPEL - BREV TILL JO

Varje individ skall betraktas och respekteras som en person i lag och jämställdhet (FN konvention Artikel 6). Som person har man rätt att ingå familj, rätt att bo och röra sig i Sverige efter egen vilja (FN konvention Artikel 13 -1). Som familj har man också rätt att åtnjuta det skydd och omsorg som lag och myndighet tillhandahåller (FN konvention Artikel 16 -3).
De omständigheter som rätten tvingat fram visar att lagen och verkligheten är av olika meningar, vilket medför att jag nu tvingas skriva detta brev.
Varför vill rätten inskränka på min och barnens rättighet att fungera som person och familj? (FB 6 kap. 15 §)
Sedan rättens intermistiska beslut om "reglerat umgänge" har ni tvingat bort barnen från sin naturliga miljö och umgänge med pappa, försatt både mig och barnen i ett mentalt fängelse utan varken rättvisa eller jämställdhet. (FB konvention Artikel 5) (FB 21 kap. 1 §).
Genom rättens agerande har de redan från start behandlat mig och barnen som brottslingar där avtjänad straff på obestämd tid kommit först, för att sedan genom denna utdragna och smärtsam process givit motparten all tid i världen att inkomma med bevis för sina påståenden. skall inte påståenden var styrkta i samband med stämning? (RB 42 kap. 4 §)
Jag har levt efter den uppfattningen att man är oskyldig tills brott bevisats? (FN konvention Artikel 11) - Så varför denna psykiska tortyr?

Jag vill därför be JO att granska mitt ärende och be rätten inkomma med svar på följande frågor.

 • Vilken lag lutar sig rätten på när de påtvingar mina barn att inte få umgås med sin pappa 50 %, trots att det inte framkommit något som indikerar på att någon brottlig handling, konkret underlag för stämning eller ens att jag är direkt olämplig som pappa?
 • På vilket konkret underlag lutar sig rätten på när de redan från start reglerar mitt umgänge, innan huvudförhandling ens skett, så att barnen redan från start fråntas sina fasta rutiner och trygghet med sin pappa? Utan brott eller dom, men redan behandlad som dömd...?
 • Vilken lag lutar sig rätten på när det säger att denna smärtsamma kränkning mot mig och mina barn är förenligt med "barnen bästa"?
 • Vilken lag stödjer sig rätten på när det ger min motpart ensamrätt till våra gemensamma barn så att min roll som pappa förpassas till oförtjänt lite umgänge och obefintlig insyn, trots att jag inte gjort något fel?
  - Hur kan det vara "barnens bästa"?

Om gällande myndighet inte kan inkomma med konkret stöd för sitt beslut vill jag att det skall utkrävas skadestånd, motsvarande 1000 kronor per barn och dag sedan rättens beslut fattades, som kompensation för den psykiska smärta och kränkning av både hälsa, heder och integritet som rätten påtvingat min familj genom sitt beslut. Saknar stämningen konkreta grunder (BB 5 kap. 1 §), utan strider mot gällande lag om barnens bästa (FB 6 kap. 15 §) önskar jag även att gällande myndighet upphäver gällande beslut med omedelbar verkan (FB 21 kap. 6 §) och i enlighet med barnens bästa tillser att de minst återgår till ett normalt 50/50 umgänge och delad vårdnad tills en huvudförhandling eller dom baserad på konkret fakta presenteras.

Jag vill allra ödmjukaste be som pappa och person,
(FN konvention Artikel 6 ), att ge mig samma rätt och självklara skydd som familj att få vara lycklig och må bra som min motpart, slippa utstå denna integritetskränkning och förnedring (FN konvention Artikel 5 )som rätten påtvingat genom sitt beslut (FN konvention Artikel 12 ).

Barnens bästa är att få vara med båda föräldrarna, lika mycket!

Bifogar följande bilagor som beskriver de omständigheter som varit, samt de dokument som rätten grundat sitt beslut på hittills.

Med hopp om en snar lösning till det bästa för alla parter.

//PM

 


MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Svensk lag heter "SFS 1994:1219" och har översatt dessa artiklar med tillägg som passar vår lagar. Men allt finns med.

Till Regeringskansliet med FN allmäna förklaring

FN generalförsamling konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Allt nedan kan du få bekräftat genom att besöka Regeringskansliet (klicka på ovan logga) eller för en vacker PDF-utgåva klicka här.

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

 


 

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad a
v något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.


 

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.


 

Artikel 4
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.


 

Artikel 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.


 

 

Artikel 6
Var och en har rätt att överalt erkännas som en person i lagens mening.


 

 

Artikel 7
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.


 

 

Artikel 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.


 

 

Artikel 9
Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.


 

 

Artikel 10
Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.


 

 

Artikel 11
1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.

2. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.


 

 

Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd.


 

 

Artikel 13
1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.

2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.


 

 

Artikel 14
1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.

2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.


 

 

Artikel 15
1. Var och en har rätt till en nationalitet.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.


 

 

Artikel 16
1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.

2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.

3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.


 

 

Artikel 17
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.


 

 

Artikel 18
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.


 

 

Artikel 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.
Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka,
ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel
och oberoende av gränser.


 

 

Artikel 20
1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och
sammanslutningar.

2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.


 

 

Artikel 21
1. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.

2. Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land.

3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet.
Folkviljan skall uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig
röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande.


 

 

Artikel 22
Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet,
och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom
nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje
stats organisation och resurser.


 

 

Artikel 23
1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.

2. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete.

3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande
ersättning som ger honom eller henne och hans eller hennes familj en
människovärdig tillvaro och som vid behov kan kompletteras med andra
medel för socialt skydd.

4. Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen.


 

 

Artikel 24
Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald ledighet.


 

 

Artikel 25
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp.
Alla barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.


 

 

Artikel 26
1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna.
Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning
och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.

2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.

3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.


 

 

Artikel 27
1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.

2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.


 

 

Artikel 28
Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.


 

 

Artikel 29
1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.

2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.

3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta nationernas ändamål och grundsatser.


 

 

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.


 

Till Regeringskansliet med FN allmäna förklaring

FN generalförsamling konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

För en vacker PDF-utgåva från Regeringskansliet klicka här.

 

Kan man komma någon vart med att försvara sin rätt?

- Bättre lyssna till den strängen som brast, än aldrig våga spänna bågen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Till J O

TIll Mänskliga rättigheter från Regeringskansliet

 

FRÅGOR & SVAR DIREKT FRÅN
FN-KONVENTIONEN:

- Är vi lika värda i lag & mening?
- Är det rätt att bli berövad sina barn?
- Kan jag förvänta mig och stöd?
- Kan jag förvänta mig jämställdhet?
- Måste jag exponera mitt privatliv?
- Kan jag bli betraffad om jag flyttat?
- Kan mina barn tvingas till en religion?
- Kan rätten ignorera dessa artiklar?
- Kan man bli bestraffad för att man hävdar sina rättigheter?
- Kan man...?