LisstilAktivitetSamhällePappaindexValspecialOpinion
     

Därför en PappaManual
Det händer inte mig
Pappan och samhället
Att bli pappa
Att vara en pappa
Pappapärmen
Bevisa din medverkan
Din pappaledighet
Bli berövad sin roll
Vårdnadstvisten
Därför vinner mamman
Några ord om feminism

P A S - Parental Alienation Syndrome
Juridisk hjälp eller inte
Vad säger lagen
Vårdnadstvistmodell
vanliga minor och fällor
Om förlusten är ett faktum
Att bli en vinnare
Det sociala spelet


Dokument
Blandade frågor och svar
Hjälp och stöd
Om PappaManualen
Kontakta oss
Sista ordet...

FÖRDJUPNING INOM ÄMNET

BBIC - Grundbok
Socialstyrelsen april 2006

Frågor enligt BBIC
Worddokument 091017I vårt moderna samhälle á la 2010 så förekommer inte kränkande särbehandling eller diskriminering av pappan.
- Inte enligt offentlig statistik i alla fall...
Idag skall allt vara jämställt och barnens behov sättas i fokus.
- Allt i ett rosa/ blått skimmer till tonerna av Magnus Ugglas "hand i hand" med bullar och en kopp choklad... - Dags att leverera?

- Välkommen till Socialtjänstens barnautredning och BBIC - "Barnens Behov I Centrum". - Socialstyrelsens verktyg mot diskriminering, utpressning och att barn mår psykisk och fysisk illa.

- HAR DU BARN SOM FAR ILLA? - BEGÄR AT DE ARBETAR EFTER BBIC!

Detta kapitel handlar om barnutredning och arbetsmetoden BBIC och vad som gör denna modell unik. Pappamanualen tittar närmare på vilka krav som är ställda på medarbetarna och utredningen och viktigast av allt;
- Tips på vad du skall tänka på när du bekantar dig med nämnd metod. En barnutredning är inte samma som en "vårdnad, boende och umgängesutredning", vilket behandlas under kapitlet "vårdnadstvist", utan handlar om orosanmälan då man misstänker att barn far illa.

NYTT SÄTT ATT TÄNKA - MED TIDIGARE MAKTMISSBRUK SOM REFERENS AVSEENDE BARN?

BBIC är resultatet efter hård kritik från JO (Justitieombudsmännen), i början av 1990-talet, avseende socialnämndens metoder att hantera just utredningar avseende barn och omhändertagande av barn.
Metoden är ursprungligen en Engelsk modell, som numera omarbetats för att passa Svensk lagstiftning och för att uppfylla FN-barnkonvention om "barnens rätt".

Till vänster har du "grundboken" om BBIC, ett material som beskriver bakgrund, syfte och framför allt de frågor som kommer att ligga till grund för utredningen. Genom BBIC har du möjligheter att få DIN version hörd och viktigaste av allt: - DITT förslag på lösning.

Använder du BBIC rätt så kan den öppna för nya möjligheter och ge dig det övertaget som vi pappor oftast går förlorade i konflikten.

SOCIALSTYRELSENS MÅL OCH SYFTE MED BBIC:

 • Nationell enhetlighet i socialtjänstens arbete med utredning, planering och uppföljning - där barn och unga står i centrum.
 • Stärka barnens ställning i den sociala barnavården i enlighet med socialtjänstlagen och FN-barnkonvention.
 • Förstärka samarbetet kring barnet med föräldrar och familj, vårdgivare och professionellt nätverk.
 • Skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare kan följas upp, både på individ- och gruppnivå.
 • Bidra till ökad kvalitet och rättsäkerhet genom nationell enhetlighet i utredning, planering och uppföljning.

BBIC OMFATTAR TRE HUVUDOMRÅDEN:

 • Barns behov.
 • Barns förmåga
 • Faktorer i familj och miljö

NÅGRA HÖRNPELARE I BBIC - "Grundbok" (se fördjupning till vänster)

 • "Att de vuxna får bästa möjliga stöd genom socialtjänsten ligger också i barnets intresse." (s.18)
 • "Såväl barn som deras föräldrar ska betraktas som unika individer med egna behov och inneboende resurser". (s.22)
 • Det finns en vetenskaplig grund för antaganden att barn och föräldrars deltagande är en grundförutsättning för att utredningen skall kunna resultera i ett nyanserat och allsidigt beslutsunderlag och ett advekat stöd." (s.23)
 • "Om familjen får med sig goda erfarenheter och delaktighet och samarbete och en upplevelse av meningsfullhet i kontakten med socialtjänsten, kan detta skapa förutsättningar för ändring och utveckling." (s. 23-24)
 • "En viktig grundprincip i socialtjänstens arbete med barn och unga är helhetssynen. Med helhetssyn avser att barnets hemsituation, relationer, skolsituation, fritid samt fysiska och psykiska hälsa ses i ett sammanhang, där de olika delarna ömsesidigt påverkar varandra." (s. 24)
 • "En viktig princip är att barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt samhällsuppdrag." (s.24)
 • "Det innebär att socialtjänsten i utredningen söker fakta och får inte låta sig styras av förutfattade meningar." (s.24)

SAMARBETE OCH FÖRSONING MED SOCIALEN?

 • Förenar man Familjebalken (FB 6 kap. 2 a §) om "barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och adderar på BBIC ambition att se till "barnen bästa" så kan man på s.23 läsa att "stöd och skydd skall ges i nära samarbete med hemmet".
  Vid en separation finns det två (2) hem. - I detta fall är båda parter "hemmet". (Även FN-konventionen om mänskliga rättigheter understryker vikten av familj "Artikel 16")
  Detta medför bl.a. att båda föräldrarna numera kan inbjuda till ett nära samarbete med familjerätten, där de tillsammans arbetar för det bästa för barnen. Något som tidigare varit nästan otänkbart?
  - RESPEKT!

SE INTE SOCIALEN SOM ETT HINDER UTAN SOM EN MÖJLIGHET!

TIPS PÅ VÄGEN:

 • Begär en BBIC om du inte fått göra en sådan.
 • Ta dig tid och sätt in dig i BBIC (Läs grundboken till vänster)
 • Välkomna en utredning - Det kan bli din räddning
 • Var ärlig och öppen
 • Var noga med att understryka din relation till dina barn
 • Berätta din version
 • Döm inte och kränk aldrig din motpart (det handlar om dina barn)
 • Berätta vad du kan erbjuda dina barn
 • Var tydlig med ditt förslag avseende umgänge och vårdnad
 • Erbjud samarbete, öppenhet och uppföljning
 • Visa att du har framtidsambitioner
 • Visa att du kan och vill ta ansvar och delaktighet
 • Läs noga igenom och ev. korrigera utredningen.

Brister familjerätten i sin objektivitet, trots en BBIC?

- Då kan du vara 100% säker på att det inte är "pga. strukturella problem, eller bristande kompetens", utan aktiv handling för att tvinga bort dig från barnet... En erfarenhet som tusentals pappor fått bevittna...

Kanske dags att hävda sin rätt?