LisstilAktivitetSamhällePappaindexValspecialOpinion
     

Därför en PappaManual
Det händer inte mig
Pappan och samhället
Att bli pappa
Att vara en pappa
Pappapärmen
Bevisa din medverkan
Din pappaledighet
Bli berövad sin roll
Vårdnadstvisten
Därför vinner mamman
Några ord om feminism

P A S - Parental Alienation Syndrome
Juridisk hjälp eller inte
Vad säger lagen

vanliga minor och fällor
Om förlusten är ett faktum
Att bli en vinnare
Förebyggande åtgärder
Vårdnadsutredning

Dokument
Blandade frågor och svar
Hjälp och stöd
Om PappaManualen
Kontakta oss
Sista ordet...

Aldrig att någon vettig människa skulle klättra in i en grotta, utan varken ljus eller lokalkännedom. I Mörkret klättra, kravla, hasa och i blindo åla sig genom det ena hålet, efter det andra i jakten på det okända som väntar bortom det sunda förnuftets avgrund.

Den här "grottan" som vi klampar in i är egentligen förutsägbar och byggd på regel. Genom att lära sig spelreglerna så kan man komma väl förberedd och under sitt intensiva möte ge 110% istället.

Pappamanualen skänker dig både ljus och karta!

Vi skall bekanta oss med de processer som sker inom en vårdnadstvist och försöka läsa av hur tingsrätten tänker och resonerar.
Vi lyfter upp deras "resonemang" bakom men också hur fel det kan bli om man läser lagen. Lagen är allas rättsnören - Även tingsrätt och domares.

FÖRST EN SNABBGUIDE TILL AVGRUNDEN:

Låt oss titta på hur tingsrätten resonerar (Utan att vara insatt i fallet):

 • Två vuxna som uppenbart inte kommer överrens
 • I mitten finns barn som riskerar att ta skada
 • Kommunikationen brister mellan föräldrarna
 • Prioritering no 1 är "att barnen skall ha trygghet och stabilitet"
 • Mamman har historiskt bevisat bäst och mest hand om barn
 • DOM: Vi reglerar pappans umgänge tills huvudförhandling
 • Klart!

Oavsett grundorsak eller motivation så måste tingsrätten döma till vad de anser vara till "barnens bästa" och enligt historiska referenser så ligger vi pappor sämst till.

Det är detta synsätt från rätten som media kallar för "könskriget i vårdnadstvister" eller att pappan är "rättslös".

Andra faktorer som tingsrättens använder som stöd för sitt beslut är:

 • Var barnen är skrivna som boende (Mantalsskrivna)
 • Var barnen går på dagis/skola
 • Vem som fått föräldrastöd då de var små
 • Vem som tagit barnen till BVC/ läkare
 • Vem erhåller barnbidrag och Underhållsbidrag

Med detta som underlag så behöver det inte se till individ eller grundorsak till konflikten. "Alla hävdar som bekant sin suveränitet och delaktighet".

Alla vill betrakta sig som unika vilket gör att alla (tyvärr) blir lika!


Så skall vi fördjupa oss i processen och gå steg för steg igenom de del av processen, där alla startar men egentligen där de flesta också borde slutat.

STÄMNINGSANSÖKAN
För att en stämning skall anses vara skälig så måste en serie kriterier vara uppfyllda. Kanske det viktigaste är att det måste finnas ett motiv som styrker att stämningen är befogad. Finns inte detta skall tingsrätten avvisa stämningsansökan. Så enkelt är det.

RÄTTEGÅNGBALKEN - FJÄRDE AVDELNINGEN
Om rättegången i tvistemål

42 kap. Om stämning och förberedelse och om avgörande av mål utan
huvudförhandling.

1 § Den som vill inleda en rättegång mot någon skall hos rätten skriftligen ansöka om stämning. Lag (1987:747).

2 § En ansökan om stämning skall innehålla

 1. ett bestämt yrkande,
 2. en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet,
 3. uppgift om de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis samt
 4. uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig, om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt.

Har käranden några önskemål om hur målet skall handläggas, bör han ange dessa i ansökningen. Ansökningen skall vara egenhändigt undertecknad av käranden eller hans ombud.
De skriftliga bevis som åberopas bör ges in tillsammans med ansökningen. Lag (1987:747).

3 § Om stämningsansökningen inte uppfyller föreskrifterna i 2 § eller i övrigt är ofullständig, skall rätten förelägga käranden att avhjälpa bristen. Detsamma gäller om föreskriven ansökningsavgift inte har betalats.
Lag (1987:448).

4 § Följer käranden inte ett föreläggande enligt 3 §, skall ansökningen avvisas, om den är så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en rättegång eller om underlåtenheten avser betalning av ansökningsavgiften. Ansökningen skall också avvisas, om det är uppenbart att målet på grund av rättegångshinder inte kan tas upp till prövning. Lag (1987:448).

5 § Avvisas ej ansökningen, skall rätten utfärda stämning på svaranden att svara på käromålet. Om kärandens framställning inte innefattar laga skäl för käromålet eller om det annars är uppenbart att detta är ogrundat, får rätten dock genast meddela dom i målet utan att stämning utfärdas.
Utfärdas stämning, skall denna delges svaranden tillsammans med
stämningsansökningen och därvid fogade handlingar. Lag (1984:131).


RESTEN HITTAR NI UNDER "VÅRDNADSTVISTEN"