LisstilAktivitetSamhällePappaindexValspecialOpinion
     

Därför en PappaManual
Det händer inte mig
Pappan och samhället
Att bli pappa
Att vara en pappa
Pappapärmen
Bevisa din medverkan
Din pappaledighet
Bli berövad sin roll
Vårdnadstvisten
Därför vinner mamman
Några ord om feminism

P A S - Parental Alienation Syndrome
Juridisk hjälp eller inte

Vårdnadstvistmodell
vanliga minor och fällor
Om förlusten är ett faktum
Att bli en vinnare
Förebyggande åtgärder
Vårdnadsutredning

Dokument
Blandade frågor och svar
Hjälp och stöd
Om PappaManualen
Kontakta oss
Sista ordet...

Fördjupning inom ämnet:

FB - FörädraBalken
SFS 1949:381.BRB - BrottsBalken
SFS 1962:700.

RB - RättegångsBalken
SFS 1942:740.

Stort tack till:


Lagen kan upplevas som både stort och skrämmande, men den är lika för oss alla, oavsett vem du är, kommer ifrån eller är på väg.
- Och denna okunskap gör att vi pappor ofta mister både barn, värdighet och rätten till vår papparoll.

Vid en första anblick så kan man bli mållös över hur komplex lagboken är och hur ingående den reglerar alla processer. Det är just det som är det vanligaste problemet.
- Man stirrar sig blind på omfattningen istället för att först identifiera sakfrågorna!

VÅRA FRÅGOR LYDER:

 1. Vilka lagar omfattar vårdnad, boende och umgänge med barnet?
 2. Om den andra kör "fulspel" - Kan man hindra det?
 3. Kommer rätten att höra båda parters version?

BALKAR
LAGEN är indelat i olika textsamlingar, s.k. "balkar" där en serie instruktioner finn
s uppradade i kapitel (kap.) och paragrafer (§) om hur vi förväntas handla, så även instruktioner för vad vi inte får göra samt även vad som händer om vi gör det ändå. - Handling & Konsekvens!
- Lagar inskränker förvisso vår handlingsfrihet, men skyddar oss samtidigt från vanvett och illgärningar.

Men först lite lugnande besked om ni har delad vårdnad.
Det första vi skall lära oss är att lagen inte tar hänsyn till:

 1. Genus (kön)
 2. Avstånd mellan föräldrar (Geografi)
 3. Emotionella värden (Känslor)
 4. Social eller ekonomiska status (Klass)

VÅRDNADSTVIST
När vi blir stämda eller vill stämma någon som berör barn, så är det inte hela "Sveriges Rikes Lag" som kommer och knackar på dörren, utan endast en liten del av dess mångfald:

 • Föräldrabalken (FB - SFS 1949:381)
 • Rättengångsbalken (RB - SFS 1942:740)
 • Brottsbalken (BRB - SFS 1962:700)

Dessa författningar (SFS = Svensk författningssamling ) kommer bara använda en bråkdel av sitt innehåll till denna process.

Låt oss nu ställa fråga no. 1 igen.

- Vilka lagar omfattar vårdnad och umgänge med våra barn?

En snabb guide direkt till svaren för alla Er som inte orkar läsa lagen som kommer längre ner. Lagen kommer inte att säga:

 • Mamman har företräde och ensamrätt till barnen.
 • Pappan skall bestraffas för att han arbetade större delen av spädbarnstiden när mamman fick gå hemma och njuta av gåvan.
 • Om mamma inte tycker om pappa så är det helt okey att bestraffa barnen genom att neka barnen rätten att träffa pappa.
 • Mamman skall belönas av rätten om hon slutar att kommunicera om barnen med pappan.
 • En liten bonus utlovas om mamman lyckas hålla barnen från pappa några månader.
 • Pappa får inte ta en öl till fotbollen, inte heller svära eller ta sig ett bloss på balkongen. Det anses som psykiskt våld mot barn.
LAGEN ÄR TYDLIG I SIN SAK. - BARNETS BÄSTA SKALL VARA GÄLLANDE.

EN LITEN "LITE - VERSION" AV LAGEN RÖRANDE BARN
- FÖRÄLDRABALKEN (FB) SFS 1949:381


Om vårdnad, boende och umgänge

FB 6 kap. 1 §
"Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall
behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för
kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47)
".

NOTERING:
- Uppfyller du kriteriet?

Tillbaka till toppen


FB 6 kap. 2 a §
"Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.
Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende
särskilt vid

 • risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och
 • barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.
  Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.
  Lag (2006:458).
  "

NOTERING:
- Tingsrätten skall ta hänsyn till barnens behov av BÅDA föräldrarna...

Tillbaka till toppen


FB 6 kap. 3 §
"Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna.
Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.
Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det.
Frågor om ändring i vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av en av föräldrarna eller båda. I mål om äktenskapsskillnad får rätten utan yrkande anförtro vårdnaden om barnet åt en av föräldrarna, om det är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa.
Lag (2006:458).
"

NOTERING:
- Rätten kan besluta om ensam vårdnad bara om båda begär det!
- Kan du samarbeta i frågor som rör barnen?

Tillbaka till toppen


FB 6 kap. 7 §
"Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden.
Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad och gäller vad som sägs i första stycket en av dem, skall rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam... Lag 1998:319)
"

NOTERING:
- Missbrukar vårdnadshavaren eller boföräldern sin roll så skall vårdnaden gå över till den andra föräldern...

Tillbaka till toppen


Vårdnadens utövande

FB 6 kap. 11 §
"Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör
barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Lag (1983:47)."

NOTERING:
- En vårdnadshavare måste ta hänsyn till barnets önskemål!

Tillbaka till toppen


Barnets boende

FB 6 kap. 14 a §
"Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna, får rätten på talan av en av dem eller båda besluta vem av föräldrarna barnet skall bo tillsammans med. Föräldrarna får avtala om barnets boende. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Lag (2006:458)."

NOTERING:
- Man kan förhandla om boende, utan att det omfattar vårdnaden...

Tillbaka till toppen


Umgänge

FB 6 kap. 15 §
"Barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt.
Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses.
Särskilt förordnade vårdnadshavare har ett motsvarande ansvar.
Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt möjligt tillgodoses.
Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och skall umgås med en förälder som det inte bor tillsammans med, skall den andra föräldern lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar mot det. Om barnet skall umgås med en förälder som inte är vårdnadshavare eller med någon annan som står barnet särskilt nära, skall upplysningar enligt första meningen lämnas av vårdnadshavaren. Lag (2006:458).
"

NOTERING:
- Vad händer om den andra boföräldern nekar dig din rätt till umgänge?
- Bryter inte den då mot
2 a § avseende "nära och god kontakt med båda föräldrarna"?

Tillbaka till toppen


FB 6 kap. 15 b §
"Om barnet bor tillsammans med endast en förälder, skall den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. En dom eller ett avtal om kostnaderna för resor kan jämkas av rätten för tiden efter det att talan har väckts, om ändring i förhållandena föranleder det. Lag (1998:319)."

NOTERING:
- Resor skall delas av båda föräldrarna om önskemål föreligger!

Tillbaka till toppen


FB 6 kap. 20 §
"I mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge får rätten, om det behövs, besluta om vårdnad, boende eller umgänge för tiden till dess att frågan har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft eller föräldrarna har träffat ett avtal om frågan och avtalet har godkänts av socialnämnden.
Innan ett beslut enligt första stycket meddelas skall motparten få tillfälle att yttra sig i frågan. Rätten kan inhämta upplysningar från socialnämnden i frågan. Innan socialnämnden lämnar upplysningar skall den, om det är lämpligt, höra föräldrarna och barnet. Har rätten meddelat ett beslut som ännu gäller när målet eller ärendet skall avgöras, skall rätten ompröva beslutet. Ett beslut enligt denna paragraf får verkställas på samma sätt som en dom som har vunnit laga kraft. Beslutet får dock när som helst ändras av rätten. Lag (2006:458)
."

NOTERING:
- Detta kallas även för "Interimistiskt beslut" och innebär tillfälligt tills annat beslutats eller ett avgörande beslut skett i huvudförhandling.

Tillbaka till toppen


Verkställighet av domar, beslut eller avtal

FB 21 kap. 1 §
"Vid verkställighet skall barnets bästa komma i främsta rummet. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad... Lag (2006:458)."

FB 21 kap. 5 §
"Har barnet nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas, får verkställighet inte ske mot barnets vilja utom då rätten finner det nödvändigt av hänsyn till barnets bästa. Lag (2006:458)."

FB 21 kap. 6 §
"Rätten skall vägra verkställighet, om det är uppenbart att verkställigheten är oförenlig med barnets bästa. Lag (2006:458)."

NOTERING:
- "Barnets bästa och vilja" skall ALLTID tas hänsyn till vid i beslut!

Tillbaka till toppen


 

EN LITEN "LITE-VERSION" AV BROTT MOT DITT BARN OCH PERSON
- BROTTSBALKEN (BRB) SFS 1962:700

3 kap. Om brott mot liv och hälsa

BB 3 kap. 5 §
"Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).."

- Ått vålla skada är olagligt... - Självklart!

Tillbaka till toppen


4 kap. Om brott mot frihet och frid

BB 4 kap. 1 § /Träder i kraft I:2009-07-01/
"Den som bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett barn eller någon annan med uppsåt att skada honom eller henne till liv eller hälsa eller att tvinga honom eller henne till tjänst eller att öva utpressning, döms för människorov till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.
Är brottet mindre grovt, döms till fängelse i högst sex år. Lag (2009:396).
"

- Ått föra bort och utöva utpressning genom barnen är olagligt...

Tillbaka till toppen


BB 4 kap. 4 §
"Den som genom misshandel eller eljest med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar annan att göra, tåla eller underlåta något, dömes för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. Om någon med sådan verkan övar tvång genom hot att åtala eller angiva annan för brott eller att om annan lämna menligt meddelande, dömes ock för olaga tvång, såframt tvånget är otillbörligt."

BB 4 kap. 4 a §
"Den som begår brottsliga gärningar enligt 4 eller 6 kap. mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.
Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, skall i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. Lag (1999:845).
"

- Det är olagligt att kränka barn & familj...

Tillbaka till toppen


BB 4 kap. 9 a §
"Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt
hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1975:239)
.
"

- Det är tillåtet att spela in ljud om du själv medverkar!

Tillbaka till toppen


5 kap. Om ärenkränkning

BB 5 kap. 1 §
"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.
"

- Ått avsiktligt smutskasta dig inför domstol utan saklig grund är olagligt...

Tillbaka till toppen


6 kap. Om sexualbrott

BB 6 kap. 4 §
"Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.
Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut.
Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90).
"

BB 6 kap. 10 §
"Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.
Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Lag (2005:90)."

- Rör inte din barn och ännu värre är att du kan bli beskyld för just detta, utan att ha gjort det i en vårdnadstvist!
- Att bli oskyldigt beskylld är olagligt & brott mot ärekränkning 5 kap. 1§.

Tillbaka till toppen


15 Kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga

BB 15 kap. 1 §
"Om någon under laga ed lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen, dömes för mened till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst två och högst åtta år. Vid
bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det skett med uppsåt att oskyldig skulle fällas till ansvar för allvarligt brott eller eljest synnerlig skada tillfogas annan. Lag (1975:1292).
"

5 § "Väcker någon åtal mot oskyldig med uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar, dömes för falskt åtal till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om åtalet avsett allvarligt brott eller innefattat missbruk av tjänsteställning. Den som väcker åtal ehuru han icke har sannolika skäl därtill, dömes för obefogat åtal till böter eller fängelse i högst sex månader."

- Det är olagligt att "stäma" någon utan saklig grund.

Tillbaka till toppen


BB 15 kap. 11 §
"Lämnar någon i intyg eller annan urkund osann uppgift om vem han är eller om annat än egna angelägenheter eller upprättar någon för skens skull urkund rörande rättshandling, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för osant intygande till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet med hänsyn till att det innefattar missbruk av tjänsteställning eller eljest att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst två år.
Den som åberopar eller eljest begagnar osann urkund som avses i första
stycket, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för brukande av osann urkund enligt vad där sägs.
"

- Det är olagligt med falska intyg och dokument...

Tillbaka till toppen


20 kap. Om tjänstefel m. m.

BB 20 kap. 1 §
"Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.
Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.
Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.
Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om
gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. Lag
(1989:608)
.
"

- Bra att känna till vid kontakt med myndigheter...

Tillbaka till toppen


24 kap. Om allmänna grunder för ansvarsfrihet

BB 24 kap. 1 §
"En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och
omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.
Rätt till nödvärn föreligger mot

 1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
 2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendomåtertas på bar gärning,
 3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller
 4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.
  Lag (1994:458).
  "

BB 24 kap. 4 §
"En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Lag (1994:458)."

- Mycket viktig att känna till om du måste ingripa för att skydda dina barn om de bevisligen far illa...

Tillbaka till toppen


 


 
 FRÅGOR & SVAR DIREKT UR LAGEN:
Barnets rätt till trygghet och eget värde?
Vad menas med "barnets bästa"?
Vårdnad och samarbetsvilja?
Brister den andra parten i vårdnaden?
Rätt & skyldighet som vårdnadshavare?Kan man bestämma boende?
Träffa barnen fast de inte bor hos dig?
Hjälpas åt med resekostanderna?
Tillfälliga beslut under vårdnadstvist?
Fasta direktiv inför domstolsbeslut?


Till wikipedia på Svenska!