LisstilAktivitetSamhällePappaindexValspecialOpinion
   
LAGEN SOM RÄTTSNÖRE

Därför en PappaManual
Det händer inte mig
Pappan och samhället
Att bli pappa
Att vara en pappa
Pappapärmen
Bevisa din medverkan
Din pappaledighet
Bli berövad sin roll
Vårdnadstvisten
Därför vinner mamman
Några ord om feminism


Juridisk hjälp eller inte
Vad säger lagen
Vårdnadstvistmodell
vanliga minor och fällor
Om förlusten är ett faktum
Att bli en vinnare
Förebyggande åtgärder
Vårdnadsutredning

Dokument
Blandade frågor och svar
Hjälp och stöd
Om PappaManualen
Kontakta oss
Sista ordet...

Fördjupning inom ämnet:

DN 090430 om PAS
av Gert Svensson.The florida bar journal vol.73 nr.3
mars 1999 sid 44 - 48
av J. Michael Bone & Michael R Walsh.

Tänk dig att du under resans gång börjar höra ditt älskade barn förändras i både attityd och beteende. Det börjar till en början med små ord och fraser som; "jag vill ha en ny pappa", för att sedan växa och bli spontana avståndstaganden i ord som "jag vill inte träffa pappa". Slutligen det ultimata dråpslaget där barnet till både ord och attityd verkligen menar vad den säger; "Jag hatar pappa och vill aldrig mer träffa honom..."

PAS - "Parental Alienation Syndrome" (Sv.: föräldraförfrämligande), är kanske det vidrigaste och mest avskyvärda handling som föräldern som barnet bor med kan använda. Tyvärr är det nog vanligare än vad vi vill tro.

Boföräldern verkar aktivt för att påverka barnets vilja att ta avstånd från den andra föräldern. - Målet är enkelt: Att radera den andra från kartan!

PAS anses vara vanligt förekommande vid konfliktfyllda separationer och under vårdnadstvister. Störst effekt får detta när barnets ord väger tungt som när socialtjänsten gör en "bo- och vårdnadsutredning" men också i den dagliga opinionsbildningen bland gemensamma vänner och bekanta.

Nedbrytningsprocessen mot barnet görs under en längre period och underlättas av att barnet vid tidpunkten i regel står i stark beroendeställning till boföräldern. - Vem vågar sätta emot sin förälder?

Desto yngre barnet är, desto enklare är de att bli manipulerad av boföräldern. Bandet och relationer med dina barn innan separationen är viktiga. Men ännu viktigare blir det efter, (även om barnet inte bor stadigvarande med dig).
Här kommer din historik med barnen vara avgörande huruvida PAS-processen blir svår samt påverka hur lång tid det kommer att ta för att nå önskad effekt. - Tid som du behöver för att både upptäcka och hinna vidta åtgärder.

Kunskapen om detta beteende och dess förödande konsekvens är förlegad hos både socialkontor och domstolar såboföräldern har mycket att vinna om denna lyckas.

Belöningen blir att boföräldern i regel får enskild vårdnad, och till motsats av vad som egentligen behövs, minskat umgänge för den andra förälden med sitt barn. (Det brukar vara oss pappor som blir drabbade...)

PAS är psykisk misshandel av barn och det är också i strid med lagen (FB 6 kap 15§) där boföräldern oftast bär ansvaret!

KAN VI FÖRHINDRA UPPKOMSTEN AV PAS?

Svaret är tyvärr nej eftersom handlingen bottnar i en emotionell
(och ofta destruktiv) handling, där övertygelsen från utövaren är att den gör vad som är bäst för barnet, och sig själv.
- Spelet sker när den andra föräldern inte har insyn och inte är närvarande.

Vi vill gärna tro att med god kommunikation så kan vi lösa alla problem och det kan vi säkert. När kommunikationen inte längre sker på lika villkor och ambitionen inte längre är att sträva åt samma håll, så uppstår problemen.

ATT HANTERAR OCH FÖREBYGGA RISKEN FÖR PAS

De första tecknarna till PAS kommer när "vi-känslan" övergår och blir
"min-känsla". Barnen är inte längre "gemensamma" och den historik som man byggt upp tillsammans börjar tappa värde. En övertro på "sin" suveränitet där den andra föräldernplötsligt blir mindre värd.

Dagens tekniska utveckling har skapat gynnsamma förhållanden för oss att dokumentera vår framfart. Det kanske viktigaste rutinerna du kan skapa är att med jämna mellanrum spela in ditt förhållande med dina barn.
Viktigt att du själv medverkar vid varje inspelning för då bryter du inte mot någon lag och kan arbeta både förebyggande och avslöja ev. uppkomst av PAS från den andra förälden. Inför domare är det också ett ypperligt bevis på vilken fin relation du har till dina barn.
PAS tar sig utryck i en ökad ovilja från barnets sida att vilja prata med dig eller att träffa dig. Genom att kunna uppvisa ett förändrat beteendemönster på ditt barn så blir det lättare i rättsak att hävda PAS.

 1. Alla moderna mobiler har "ljudinspelning".
  - Börja spela in Ert umgänge och telefonsamtal med barnen redan från början när relationen fortfarande är bra.
  Dessa ljudinspelningar daterar du och sparar på ett tryggt ställe som ev. bevis för "hur det har sett ut".

 2. Etablera fasta Telefontider (redan från start).
  Fasta rutiner avseende dagar och tider då du ringer
  (Notera då DU ringer) för att prata med barnen. Oavsett om barnen är hos dig, eller hos den andra föräldern så har ni samma dagar och tider... Kom överrens om att "kan man inte på avsatt tid" så ringer barnet så snart det går, eller dagen efter.
  Dessa rutiner (även om samtalet ibland bara är någon minut) kommer att ge barnet en trygghet och återspegla med tiden ev. förändringar i barnets humör och attityd.
  - Spelar in!
  Motivation till detta är naturligtvis "att det underlättar för barnen med fasta rutiner"...

 3. Sprid informationen om PAS - Be alla titta på nedan filmer!
  Till alla du vet behöver känna till detta, till alla sociala myndigheter du kommer i kontakt med och framför allt till domare och din jurist.
  - Referera gärna till denna sida.
  - Kopiera denna PDF om PAS och maila till kung och fosterland...
  - Be alla att titta på nedan filmer.

Ett barn med tidigare sund och god relation till sin far kan aldrig beskyllas för "fri vilja" om den plötsligt börjar ändra attityd, det kommer alltid från en vuxen människas påverkan.
Desto yngre - större beroendeställning -lättare att påverka!


Ulf Andersson, grundare till PappaRättsGruppen, skickade ett par länkar i PAS-frågan och menade att Sverige ligger fortfarande långt bakom med stor okunskap och ignorans i ämnet. De flesta pappor som han kommit i kontakt med har i olika former sett både socialsekreterare och mammor använda PAS som ett smutsigt verktyg att avleda barnens vilja att träffa sin pappa.

PAS Del 1 ger dig en introduktion om vad PAS är och hur samhället ser på detta. Klicka på bilden, eller klicka här.

PAS Del 2 är ett uppföljningsprogram ett år senare..
Klicka på bilden, eller klicka här.


BOKTIPS 2010

Läs mer och beställ!